Journal of Clinical and Translational Hepatology

Journal of Clinical and Translational Hepatology

Saturday, 10 / 16 / 2021

Volume 9 Issue 3, 2021

scover V8I4  
 PDF Version  pdf32  [ 75.87MB-181pages ]  
 

Table of Contents

Editorial

Ariadne’s Thread in the Network of Hepatocellular Carcinoma Immunobiology
John Koskinas, Athanasios Armakolas
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 279-280 Doi: 10.14218/JCTH.2021.00140

Prediction and Prevention of Post-hepatectomy Liver Failure: Where Do We Stand?
Amr Shaaban Hanafy
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 281-282 Doi: 10.14218/JCTH.2021.00144

Original Article

PD-1 Involvement in Peripheral Blood CD8+ T Lymphocyte Dysfunction in Patients with Acute-on-chronic Liver Failure
Xiaoshuang Zhou, Yidong Li, Yaqiu Ji, Tian Liu, Ninghui Zhao, Jiefeng He, Jia Yao
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 283-290 Doi: 10.14218/JCTH.2020.00142

Development and Validation of a Nomogram Based on Perioperative Factors to Predict Post-hepatectomy Liver Failure
Bin Xu, Xiao-Long Li, Feng Ye, Xiao-Dong Zhu, Ying-Hao Shen, Cheng Huang, Jian Zhou, Jia Fan, Yong-Jun Chen, Hui-Chuan Sun
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 291-300 Doi: 10.14218/JCTH.2021.00013

Integrative Characterization of Immune-relevant Genes in Hepatocellular Carcinoma
Wei-Feng Hong, Yu-Jun Gu, Na Wang, Jie Xia, Heng-Yu Zhou, Ke Zhan, Ming-Xiang Cheng, Ying Cai
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 301-314 Doi: 10.14218/JCTH.2020.00132

Differentiation of Hepatocellular Carcinoma from Hepatic Hemangioma and Focal Nodular Hyperplasia using Computed Tomographic Spectral Imaging
Weixia Li, Ruokun Li, Xiangtian Zhao, Xiaozhu Lin, Yixing Yu, Jing Zhang, Kemin Chen, Weimin Chai, Fuhua Yan
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 315-323 Doi: 10.14218/JCTH.2020.00173

3-year Treatment of Tenofovir Alafenamide vs. Tenofovir Disoproxil Fumarate for Chronic HBV Infection in China
Jinlin Hou, Qin Ning, Zhongping Duan, You Chen, Qing Xie, Fu-Sheng Wang, Lunli Zhang, Shanming Wu, Hong Tang, Jun Li, Feng Lin, Yongfeng Yang, Guozhong Gong, John F. Flaherty, Anuj Gaggar, Shuyuan Mo, Cong Cheng, Gregory Camus, Chengwei Chen, Yan Huang, Jidong Jia, Mingxiang Zhang, GS-US-320-0110 and GS-US-320-0108 China Investigators
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 324-334 Doi: 14218/JCTH.2020.00145

Tenofovir Alafenamide Fumarate, Tenofovir Disoproxil Fumarate and Entecavir: Which is the Most Effective Drug for Chronic Hepatitis B? A Systematic Review and Meta-analysis
Xuefeng Ma, Shousheng Liu, Mengke Wang, Yifen Wang, Shuixian Du, Yongning Xin, Shiying Xuan
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 335-344 Doi: 10.14218/JCTH.2020.00164

Validation of the Nanjing Criteria for Diagnosing Pyrrolizidine Alkaloids-induced Hepatic Sinusoidal Obstruction Syndrome
Wei Zhang, Lu Liu, Ming Zhang, Feng Zhang, Chunyan Peng, Bin Zhang, Jun Chen, Lin Li, Jian He, Jiangqiang Xiao, Yanhong Feng, Xunjiang Wang, Aizhen Xiong, Li Yang, Xiaoping Zou, Yuecheng Yu, Yuzheng Zhuge
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 345-352 Doi: 10.14218/JCTH.2020.00124

Efficacy of Intragastric Balloons in the Markers of Metabolic Dysfunction-associated Fatty Liver Disease: Results from Meta-analyses
Zi-Yuan Zou, Jing Zeng, Tian-Yi Ren, Yi-Wen Shi, Rui-Xu Yang, Jian-Gao Fan
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 353-363 Doi: 10.14218/JCTH.2020.00183

Roles of SET7/9 and LSD1 in the Pathogenesis of Arsenic-induced Hepatocyte Apoptosis
Bing Han, Yi Yang, Lei Tang, Qin Yang, Rujia Xie
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 364-372 Doi: 10.14218/JCTH.2020.00185

Icaritin Attenuates Lipid Accumulation by Increasing Energy Expenditure and Autophagy Regulated by Phosphorylating AMPK
Yue Wu, Ying Yang, Fang Li, Jie Zou, Yu-Hao Wang, Meng-Xia Xu, Yong-Lun Wang, Rui-Xi Li, Yu-Ting Sun, Shun Lu, Yuan-Yuan Zhang, Xiao-Dong Sun
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 373-383 Doi: 10.14218/JCTH.2021.00050

Predictive Value of Inflammation Biomarkers in Patients with Portal Vein Thrombosis
Jian-Bo Han, Qing-Hua Shu, Yu-Feng Zhang, Yong-Xiang Yi
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 384-391 Doi: 10.14218/JCTH.2020.00159

Characteristics and Inpatient Outcomes of Primary Biliary Cholangitis and Autoimmune Hepatitis Overlap Syndrome
Yi Jiang, Bing-Hong Xu, Brandon Rodgers, Nikolaos Pyrsopoulos
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 392-398 Doi: 10.14218/JCTH.2021.00008

Review Article

HBV Integration Induces Complex Interactions between Host and Viral Genomic Functions at the Insertion Site
Dake Zhang, Ke Zhang, Urlike Protzer, Changqing Zeng
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 399-408 Doi: 10.14218/JCTH.2021.00062

A Review of Hepatitis B Virus and Hepatitis C Virus Immunopathogenesis
Corey Saraceni, John Birk
Abstract] [ Html ] [ PDF Full-text ] 409-418 Doi: 10.14218/JCTH.2020.00095

Direct-acting Antiviral Regimens for Patients with Chronic Infection of Hepatitis C Virus Genotype 3 in China
Xiaozhong Wang, Lai Wei
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 419-427 Doi: 10.14218/JCTH.2020.00097

Nonalcoholic Fatty Liver Disease after Liver Transplant
Akshay Shetty, Fanny Giron, Mukul K. Divatia, Muhammad I. Ahmad, Sudha Kodali, David Victor
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 428-435 Doi: 10.14218/JCTH.2020.00072

Current and New Drugs for COVID-19 Treatment and Its Effects on the Liver
Sandeep Satsangi, Nitin Gupta, Parul Kodan
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 436-446 Doi: 10.14218/JCTH.2020.00174

Case Report

Acute-on-chronic Liver Failure in a Patient with Candida Endophthalmitis: A Case Report
Ying Cao, Ying Fan, Yanbin Wang, Xiyao Liu, Wen Xie
Abstract ] [ Html ] [ PDF Full-text ] 447-451 Doi: 10.14218/JCTH.2020.00092

 logo

You are here: Home Archive Vol 9 Issue 3 Volume 9 Issue 3, 2021